Reklama

Reklama

Regulamin plebiscytu „Kobiecy Samochód Roku 2014 Czytelniczek „Twojego Stylu”

 

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w Plebiscycie "Kobiecy Samochód Roku 2014 Czytelniczek Twojego Stylu" (zwanym dalej "Plebiscytem").

2.    Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Sądzie  Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000413132 (zwaną dalej "Organizatorem").

3.    Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

Reklama

4.    Plebiscyt zostanie ogłoszony w 12/2014 numerze czasopisma "Twój Styl", którego wydawcą jest Organizator.

5.    Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w dniach od 13 listopada 2014 r. od godziny 00:00:00 do dnia 12 stycznia 2015 r. do godziny 23:59:59.

6.    Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej Kobiecego Samochodu Roku 2013, który otrzyma tytuł "Kobiecy Samochód Roku 2014 Czytelniczek Twojego Stylu". Szczegółowe zasady Plebiscytu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagrody, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą w materiałach dotyczących Plebiscytu publikowanych na łamach czasopisma "Twój Styl".

7.    Uczestnicy głosują na samochody nominowane przez Redakcję czasopisma "Twój Styl", wskazane w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu.

8.    Tytuł "Kobiecego Samochodu Roku 2014 Czytelniczek Twojego Stylu" otrzyma samochód, na który zostanie oddana największa liczba głosów.

9.     Samochody zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika "Twój Styl" w dwóch wydaniach: 12/20141/2015.

10. Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu) na numer telefonu 7365. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.

11. Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach 04/2015 lub 5/2015 numeru miesięcznika "Twój Styl". Nazwisko osoby nagrodzonej Nagrodą Główną oraz jej zdjęcie opublikowane zostanie w miesięczniku, pod warunkiem wyrażenia przez nią zgody na powyższe podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 17 Regulaminu.

12. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagrody czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. W skład komisji wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora.

13. Spośród uczestników Plebiscytu zostanie wyłoniony Laureat Nagrody Głównej w postaci samochodu osobowego marki Mazda3, wersja 2.0, benzyna, 120 KM, SkyMOTION, lakier metalizowany Soul Red, rok produkcji 2014 rok o wartości  74 500 brutto (zwanej dalej Nagrodą Główną), która zostanie zaprezentowana na łamach miesięcznika "Twój Styl".

14. Osoba uprawniona do odbioru Nagrody wyłoniona zostanie w terminie 14 dni od dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie.

15. Uprawnienia do odbioru Nagrody nie mogą uzyskać:

a)        pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b)        inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

c)    osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

16. Losowanie Nagrody Głównej odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy. Komisja wylosuje jeden numer spośród wszystkich numerów porządkowych. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS.

17. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie powiadomiona o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMS-a) w terminie 10 dni roboczych od dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do laureata w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

18. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

19. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 17 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

20. Nagroda zostanie wręczona Laureatowi podczas uroczystej gali, na której zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytu. W przypadku, gdy gala, o której mowa powyżej, nie zostanie zorganizowana Organizator uzgodni z uprawnionym do Nagrody sposób jej przekazania oraz datę jej odbioru.

21. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną lub na inną nagrodę.

22. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

23. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przekazywać pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, z dopiskiem "Nowe Media") w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

24. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

25.  Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej www.regulaminy.pl, www.styl.pl oraz w siedzibie Organizatora.

26. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy