Reklama

Reklama

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

"KOCI KONESER"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs - ,,KOCI KONESER!" (zwany dalej ,,Konkursem") organizowany jest w imieniu własnym przez spółkę pod firmą Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem")

Reklama

2. Zleceniodawcą Konkursu jest NESTLE POLSKA SA  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 5270203968, REGON: 010006420 (zwaną dalej ,,Fundatorem).

3. Konkurs rozpoczyna się 09.05.2017 roku o godzinie 00:00:00 i trwa do dnia 04.06.2017 roku do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem: http://www.styl.pl/raporty/raport-kot-koneser/konkurs ("Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej "Uczestnikiem"):

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) wykonała i przesłała zadanie konkursowe.

8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Komisję Konkursową (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie) 15 Uczestników, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 12 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej "Laureatami").

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową") powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora i jednego przedstawiciela Fundatora.

II. Warunki Uczestnictwa

12. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

1) wypełnić formularz rejestracyjny (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem) dostępny na stronie internetowej: http://www.styl.pl/raporty/raport-kot-koneser/konkurs (zwaną dalej ,,Stroną Konkursową") w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika Konkursu, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2) wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu zdjęcia na zadany temat: ,,Twój kot z gracją spożywa swój posiłek czy niecierpliwie wyczekuje, aż mu podasz danie i zjada je w oka mgnieniu? Uchwyć ten moment: Pokaż jak twój kot zachwyca się swoimi posiłkami.

3) przesłać zdjęcie (zwaną dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej,

4) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

5) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji.

13. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

1)      wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

2)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

3)      jest on autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

4)      przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

5)      nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału,

6)      posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału,

7)      z chwilą przesłania Materiału udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora, w tym z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c)      zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)     wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

f)       rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

g)      wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

14. Uczestnik biorąc udział w Konkursie może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Fundatora w celach marketingowych oraz na wysyłanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tj. przesłać dowolną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

16. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

18. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.

19. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl

III. Rozwiązanie Konkursu

20. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 09.06.2017 r.

21. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 1 przedstawiciela Fundatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Laureatów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

22. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.

23. Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem artystycznym, kreatywnością oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych Materiałów.

24. Informacje o Laureatach, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od daty  ich wyłonienia.

25. O przyznaniu nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, który został podany w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

26. W przypadku:

1) nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub

2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub

3) braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu

Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV. Nagrody

27. Nagrodami w Konkursie jest:

1) 5 x nagroda główna:

5 x karma Gourmet na cały MIESIĄC, łóżeczko i miseczki z logiem Gourmet o łącznej wartości 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesięciu złotych) x

2) 10 x nagroda II stopnia:

10 x karma Gourmet na cały TYDZIEŃ o łącznej wartości 56 zł (słownie: pięćdziesięciu sześciu złotych) x

28. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną.

29. Każdy Laureat ma prawo tylko do jednej nagrody, o której mowa powyżej.

30. Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

31. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

32. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

33. Organizator roześle Nagrody do osób nagrodzonych pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Laureatów na Stronie Konkursowej.

V. Postanowienia końcowe

34. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji.

Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Fundatora w celach marketingowych i handlowych, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to zgodę.

35. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

36. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

37. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

38. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia osób nagrodzonych w Konkursie (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

39. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem "Reklamacja - KOCI KONESER!" - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

40. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

41. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

42. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

43. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

44. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

45. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy