Regulamin konkursu "Hotele SPA Dr Irena Eris"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs " Hotele SPA Dr Irena Eris " zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków (dalej "Organizator) na zlecenie HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Merliniego 5/3, 02 - 511, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222012 o kapitale zakładowym 46 050 000,00 zł.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.11.2010 i trwa do dnia 28.12.2010 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl/eris.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym dokumentem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe "Czego oczekujesz od idealnego Hotelu SPA?" poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu we właściwym miejscu formularza dostępnego na stronie www.styl.pl/eris (dalej: Treść) oraz udzielenie odpowiedzi na co najmniej 2 z 3 pytań ankietowych (mechanizm konkursu jest tak skonstruowany, że w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi kolejne pytanie nie zostanie wyświetlone użytkownikowi.

b. poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.styl.pl/eris.

2. Wypełniając formularz rejestracyjny, o którym mowa powyżej Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można przesyłać najpóźniej do godz. 23:59:59 dnia 28.12.2010 r.

4. Każdy Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

6. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie oceniona jako najlepsza przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością oraz poziomem merytorycznym nadesłanych odpowiedzi.

7. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana przez INTERIA.PL, która spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wskaże 1 laureata nagrody głównej oraz 10 laureatów nagrody dodatkowej.

8. Zamieszczając Treść na stronie konkursowej www.styl.pl/eris uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. jest jedynym autorem Treści i posiada pełnię praw autorskich do Treści,

b. Treść nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c. nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Treści,

d. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Fundatora z Treści na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotnianie i utrwalanie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu Treści, wprowadzania Treści do pamięci komputera,

ii. wprowadzanie Treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów.

9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się w stosunku do Fundatora do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonych w Konkursie Treści, co do których udzielił licencji na rzecz Fundatora.

10. Uczestnik - Zwycięzca, sklasyfikowany na miejscach od 1-11 dodatkowo udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Fundatora z Treści w zakresie: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

III. Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody, nastąpi 14.01.2011 r.

2. Informacje o laureatach opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl/eris w ciągu 3 dni od daty ich wyłonienia. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni e- mailem w ciągu 3 dni od daty wyłonienia, na adres formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureata, nieodebrania przez nią nagroda lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w regulaminie konkursu, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest firma HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O.

2. Nagrodami w Konkursie są:

a. nagroda główna: dwudniowy pobyt dla dwóch osób razem w Hotelu SPA Dr Irena Eris z pełnym wyżywieniem i relaksem w Centrum SPA o wartości 2630 zł netto

b. nagroda dodatkowa: zestaw kosmetyków Dr Irena Eris dostosowany do wieku skóry laureata.

3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

5. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

6. Dodatkowo Fundator ufunduje laureatom nagród rzeczowych wymienionych w pkt.V.1.lit.b powyżej nagrodę pieniężną, w wysokości 11,11% wartości nagród rzeczowych. Pieniężna część nagrody, zostanie potrącona przez Fundatora przed wydaniem nagrody rzeczowej i odprowadzona do stosownego urzędu skarbowego na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Fundatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest firma HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Merliniego 5/3, 02 - 511

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu "Hotele SPA Dr Irena Eris", a w przypadku osób które wyraziły zgodę, także w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. działalnością.

3. Uczestnicy Konkursu wysyłając formularz rejestracyjny oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić odrębną zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O. działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w portalu INTERIA.PL na stronie www.styl.pl/eris w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Merliniego 5/3, 02 - 511.

6. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

9. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje